ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน

ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน (Government Service Point) มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ อาคาร A ชั้น 2 ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 17.00 น. โดยในแต่ละวันจะมีหน่วยงานของรัฐสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการดังนี้

วันจันทร์ - อาทิตย์ : สำนักงานรัฐมนตรีอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้บริการผ่านตู้เอนกประสงค์ตรวจสอบ ข้อมูลสิทธิพื้นฐานของประชาชน 
- ระบบข้อมูลบุคคล กรมการปกครอง
- ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
- ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ระบบข้อมูลคนพิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ระบบประวัติการฟื้นฟู สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ระบบตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อมูลสินเชื่อเครดิตบูโรแบบสรุป บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
- ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ในสังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข สป.สาธารณสุข
- ระบบตรวจสอบนัดหมายโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา

วันจันทร์ พุธ และศุกร์ : สำนักงานประกันสังคม ให้บริการด้าน
- งานรับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40
- งานให้คำปรึกษางานประกันสังคม
- งานขอมีบัตรรับรองสทธิการรักษาพยาบาล
- งานรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- งานประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
- งานรับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน

โทร.1506

วันอังคาร และพฤหัสบดี : กรมการจัดหางาน ให้บริการด้าน
- งานรับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางาน
- งานรับขึ้นทะเบียนหางานและรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- งานให้คำปรึกษาแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ
- งานให้คำปรึกษาแนะนำการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
- งานบริการข้อมูลอาชีพ

โทร. 02-271-8888, 1584

วันเสาร์-อาทิตย์ : กรมการขนส่งทางบก ให้บริการด้าน
- งานรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปี

โทร. 02-247-9423