Good Story

ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน

ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน

ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน (Government Service Point) มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ อาคาร A ชั้น 2 ซ...

อ่านต่อ