BOOK ZONE เปิดโลกการเรียนรู้  กับร้านหนังสือหลากหลายประเภทและหนังสือเก่าน่าสะสม อาทิ สำนักพิมพ์ Clever หนังสือเก่าน่าสะสม Bomb Booth Book และสำนักพิมพ์รักการอ่าน @ อาคาร A ชั้น 1